آغاز دوره آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار HSE

دوره آموزشی مذکور با همکاری اداره کار و رفاه اجتماعی روز پنج شنبه96/10/14 از ساعت 14الی 20و روز…

دوره آموزشی HSE همراه با ارائه گواهی معتبر

نخستین نشست تخصصی همایش بیم المللی مبانی ،اصول،مفاهیم و راهکارهای جهان شهر معنوی

گالری فیلم
گالری تصویر