آرشیو اخبار سازمانی
آغاز دوره آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار HSE

دوره آموزشی مذکور با همکاری اداره کار و رفاه اجتماعی روز پنج شنبه96/10/14 از ساعت 14الی 20و روز جمعه 8صبح الی 17 برگزار خواهدشد.

دوره آموزشی HSE همراه با ارائه گواهی معتبر

نخستین نشست تخصصی همایش بیم المللی مبانی ،اصول،مفاهیم و راهکارهای جهان شهر معنوی